Dom Dziecka

Dom Dziecka

Dom Dziecka nr 2 w Łodzi

Dom Dziecka nr 2 jest jednostką pomocy społecznej podległą MOPS w Łodzi. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 23 wychowankom. W Domu Dziecka mogą przebywać dzieci od 10 lat do usamodzielnienia w tym również dzieci niepełnosprawne, jeśli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań.

Działalność Domu Dziecka jest uzupełniana wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy. Dom Dziecka zapewnia dzieciom odpowiednie warunki socjalno – bytowe zgodnie z obowiązującymi standardami. Zapewniamy również warunki do rozwoju zainteresowań, organizując zajęcia sportowe oraz artystyczne: teatralne, taneczne, plastyczne. Wszyscy wychowankowie Domu Dziecka kształcą się ( w zależności od wieku i możliwości intelektualnych ) na różnych poziomach edukacji, zarówno w szkolnictwie podstawowym oraz średnim.

Systematycznie prowadzona jest praca socjalna z rodzinami wychowanków, zarówno na terenie placówki jak i w środowisku. Podejmując działania na rzecz powrotu Dziecka do środowiska rodzinnego współpracujemy z Ośrodkami Leczenia Uzależnień, Wspierania Dziecka i Rodziny (np. Fundacjami), Sądami, Policja, filiami MOPS i innymi instytucjami. Wszystkie dzieci przebywające w naszym domu muszą mieć skierowanie wydane przez MOPS w Łodzi.

Nasz dom od ponad 20 lat współpracuje z Towarzystwem Polsko-Węgierskim, które co roku organizuje dla dzieci imprezę pod tytułem Dzień Węgierski, umila święta oraz przygotowuje niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionym Domem Dziecka w miejscowości Szentes-Węgry.